ImádságokSzent Ignác imája áldozás után

Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg engem!
Krisztus oldalából folyó víz,
tisztits meg engem!
Krisztus szenvedése, erősíts engem!
Ó édes Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj el engem,
És juttass el Magadhoz engem!
Hogy szentjeiddel dícsérjelek Téged!
Mindörökkön örökké. 

Amen


Szentmise után
(Kimenetel előtt)

Templomodból Uram mielőtt távozom,
Térdre hullva ismét Hozzád fohászkodom.
Buzgón esedezve arra kérlek Téged,
Ne ostorozd tovább sanyargatott néped.
Ha Tebenned bízva munkája után lát,
Áldd meg híveidnek szorgalmas munkáját.
Ha könnyei között Te hozzád kiált fel,
Bűnbánó népedet ó Uram ne vesd el.
Ha veszélyben Atyám Tőled kér oltalmat,
Ne tagadd meg tőle végtelen irgalmad.
Így majd napról-napra virradunk örömre,
Szent neved dícsérjük most és mindörökre.
Kérünk leborulva Istenünk jó Atyánk,
Segítsd boldogságra szegény Magyar hazánk.
Híveidnek pedig, kik a sírba tértek,
Adj ó drága Jézus örök üdvösséget.

Amen

Fő imádságok

Az Úr imádsága (Miatyánk)
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
Szenteltessék meg a Te neved,
Jöjjön el a Te országod,
Legyen meg a Te akaratod,
Amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma.
És bocsásd meg vétkeinket,
Miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek.
Ne vígy minket a kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól.
Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké.
Ámen.

Az angyali üdvözlet (Üdvözlégy)
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,
az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Az Úrangyala
Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát,
és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.
Üdvözlégy, Mária...
Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.
Üdvözlégy, Mária...
És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék.
Üdvözlégy, Mária...
Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe
szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak,
Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük,
az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Magnificat
Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát:
Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek,
mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas:
ő, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
Csodát művelt erős karjával:
a kevélykedőket széjjelszórta, hatalmasokat elűzött trónjukról,
kicsinyeket pedig felmagasztalt;
az éhezőket minden jóval betölti,
a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
Gondjába vette gyermekét, Izraelt:
megemlékezett irgalmáról,
melyet atyáinknak hajdan megígért,
Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Benedictus
Áldott az Úr, atyáink Istene,*
mert meglátogatta és megváltotta az ő népét;
Erős szabadítót támasztott minékünk*
szolgájának, Dávidnak családjából.
Amint szólott a szentek szájával,*
ősidők óta a próféták ajka által,
megszabadít az ellenség kezéből,*
mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket;
atyáinkkal irgalmat gyakorol,*
hogy szent szövetségére emlékezzék,
az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött,*
hogy nekünk váltja be, amit ígért;
hogy félelem nélkül
és megszabadulva az ellenség kezéből,*
neki szolgálatot teljesítsünk:
szentségben és igazságban járjunk előtte*
napról napra, amíg élünk.
Téged pedig, gyermek,†
a fölséges Isten prófétájának fognak mondani,*
mert az Úr előtt jársz, egyengetni az ő útját;
az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét,*
hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük
Istenünk irgalmas szívétől,*
amellyel meglátogat minket
felkelő Napunk a magasságból,
hogy fényt hozzon azoknak, aki sötétségben
és halálos homályban ülnek,*
lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.

Dicsőség
Dicsőség a magasságban Istennek!
És a földön békesség a jóakaratú embereknek!
Dicsőítünk Téged, áldunk Téged,
imádunk Téged, magasztalunk Téged.
Hálát adunk Neked nagy dicsőségedért.
Urunk és Istenünk mennyei Király,
mindenható Atyaisten.
Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú.
Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia,
Te elveszed a világ bűneit, irglmazz nekünk!
Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket!
Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk!
Mert egyedül Te vagy a Szent, te vagy az Úr,
te vagy a egyetlen Fölség, Jézus Krisztus,
a Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsőségében Amen.

Az apostoli Hitvallás
Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek Teremtőjében.
És a Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában,
aki az Atyától született az idő kezdete előtt.
Isten az Istentől, világosság a világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentől.
Született, de nem teremtmény,
az Atyával egylényegű és minden általa lett.
Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből.
Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától
és emberré lett.
Poncius Pilátus alatt keresztre feszítették,
kínhalált szenvedett és eltemették.
Harmadnapra föltámadott az Írások szerint,
fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,
de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat
és országának nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,
aki az Atyától és Fiútól származik,
akit éppúgy imádunk és dicsőítünk
mint az atyát és a Fiút,
ő szólt a próféták szavával.
Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban.
Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára.
Várom a holtak föltámadását
és az eljövendő örök életet. Amen.

Te Deum
Téged, Isten dicsérünk, * téged Úrnak ismérünk.
Téged, örök Atyaisten * mind egész föld áld és tisztel.
Téged minden szép angyalok * Kerubok és Szeráfkarok.
Egek és minden hatalmak * szüntelenül magasztalnak.
Szent vagy, szent vagy, * erősséges szent Isten vagy !
Nagyságoddal telve ég, föld,* dicsőséged mindent bétölt.
Téged dicsér, egek Ura * apostolok boldog kara.
Dicséretes nagy próféták * súlyos ajka hirdet és áld.
Jeles mártírseregek * magasztalnak tégedet.
Vall tégedet világszerte * szent Egyházad ezerszerte.
Ó Atyánk, téged *s mérhetetlen nagy Fölséged.
S azt, ki hozzánk tőled jött le * Atya igaz Egyszülöttje.
És áldjuk veled * Vigasztaló Szentlelkedet.
Krisztus, Isten Egyszülöttje * Király vagy te mindörökre.
Mentésünkre közénk szálltál * szűzi méhet nem utáltál.
Halál mérgét megtiportad * mennyországot megnyitottad.
Isten jobbján ülsz most széket *: Atyádéval egy fölséged.
Onnan leszel eljövendő *: mindeneket ítélendő.
(Itt meghajlunk vagy letérdelünk.)
Téged azért, Uram, kérünk,* mi megváltónk, maradj vélünk!
Szentjeidhez végy fel égbe * az örökös dicsőségbe!
Szabadítsd meg, Uram, néped, * áldd meg a te örökséged!
Te kormányozd, te vigasztald * mindörökké felmagasztald!
(Fölegyenesedünk vagy fölállunk.)
Mindennap dicsérünk téged, * szent nevedet áldja néped.
Bűntől e nap őrizz minket * és bocsásd meg vétkeinket!
Irgalmazz, Uram, irgalmazz ;* híveidhez légy irgalmas!
Kegyes szemed legyen rajtunk * tebenned van bizodalmunk.
Te vagy Uram, én reményem, * ne hagyj soha szégyent érnem!
 
 
 


Napi Evangélium
Napi EvangéliumMagyar Katolikus Egyház
Magyar Katolikus EgyházMagyar Kurir
Magyar KurirVirtuális Plébánia
Virtuális Plébánia>

Kaposvári Egyházmegye
Kaposvári Egyházmegye